JÉZUS CSODATÉTELEI 1.
Jézus működése GalileábanZsozirisz.huA csodálatos halfogás
Jézus meggyógyít egy inaszakadtat

Zsozirisz.hu

JÉZUS MŰKÖDÉSE GALILEÁBAN

Jézus a húsvéti ünnepek után nyolc hónapon keresztül Júdeában maradt. Mivel azonban a farizeusok és a zsidó papok rossz szemmel nézték tanításait és csodáit, visszatért Galileába. Jézus élete és tanításai Bejárta az egész tartományt. Mindenütt tanított és gyógyított. Tanította, hogy mit kell hinnünk, remélnünk és cselekednünk, ha üdvözülni akarunk. Betegeket, némákat, vakokat, sántákat egyetlen szavával meggyógyított és számos ördöngösből kiűzte a gonosz lelket. Midőn a nép látta e nagy csodákat, tömegesen vitte Jézushoz a betegeket. S az Úr Jézus rátette a betegekre szent kezét és ezek rögtön meggyógyultak.

A CSODÁLATOS HALFOGÁS

Egy alkalommal a Genezáret tónak partján nagy néptömeg vette körül Jézust, hogy az ő tanítását hallgassák. A tó szélén két halászbárka állott. Az egyik Simon-Péteré volt. Jézus beszállott a bárkába és onnan adott tanítást a népnek. Beszédének végeztével azt mondotta Péternek, hogy evezzen a mély vízbe és vesse ki hálóját a halfogásra. Péter így válaszolt: - Mester! Egész éjjel fáradoztunk, és mégsem fogtunk semmit. De a te szavadra kivetem a hálót. És Simon-Péter két társával kivetette hálóját. És íme, mikor összevonták, annyi hal volt benne, hogy nem tudták kihúzni a vízből, és a háló szakadozni kezdett. Segítségül hívták tehát a másik bárka halászait, és mind a két halászbárkát megtöltötte a halaknak sokasága. Látván ezt a halászok, álmélkodva tekintettek Jézusra és Simon-Péter alázattal borult Jézus térdeihez. Az Úr Jézus ekkor így szólt Péterhez: - Ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. Ezek után Simon-Péter és társai kivonszolták bárkáikat a szárazra és elhagyván mindenüket, követték az Urat.

JÉZUS MEGGYÓGYÍT EGY INASZAKADTAT

A Genezáret-tó északi partja mellett egy kis város volt, amelynek Kafarnaum volt a neve. Itt volt Péter házacskája s Jézus sokat tartózkodott e helyen. Egy napon igen sokan jöttek hozzá s hallgatták az ő igéit. Voltak köztük írástudók s farizeusok is. Ekkor hordozható ágyon egy inaszakadt embert hoztak a házhoz. A hallgatóknak sokasága miatt azonban nem vihették a beteget Jézus színe elé. Azért tehát fölmentek a háznak lapos tetejére, nyílást csináltak rajta, és kötélen bocsátották Jézus elé betegüket. Látván ezt az erős hitet, így szólt Jézus a beteghez: - Bízzál, fiam! Megbocsáttatnak neked a te bűneid. Ekkor a farizeusok és írástudók így szólottak önmagukban: - Hiszen ez káromkodik! Mert ugyan ki bocsáthatja meg a bűnöket, ha nem egyedül Isten? Erre Jézus, aki látta lelkük minden gondolatát, így szólott: Miért gondoltok rosszat a ti szívetekben? Lássátok, hogy hatalmam van megbocsátani a bűnöket. S az inaszakadthoz fordult és mondta: - Kelj föl, vedd ágyadat és menj haza! És a beteg rögtön fölkelt, összeszedte ágyát s hazament. E csodára mindannyian álmélkodva dicsérték a mindenható Úristent.

Zsozirisz.hu Zsozirisz.hu
COPYRIGHT © ZSOZÍRISZ.HU 2005-2014
                DESIGN: ZSOZÍRISZ®
  MINDEN JOG FENNTARTVA!
ZSOZÍRISZ®

Jóslás   Sorselemzés   Horoszkópok   Tarot tanácsadás   Zsozírisz Jósda