JÉZUS ELSŐ CSODATÉTELEI
Jézus első csodatette a kánai menyegzőnZsozirisz.huJézus Jeruzsálemben
Jézus kiűzi a kalmárokat a templombólZsozirisz.huNikodémus tanítást nyer Jézustól

Zsozirisz.hu

JÉZUS ELSŐ CSODATETTE A KÁNAI MENYEGZŐN

Jézus visszaérkezett Galileába. Nemsokára egy Kána nevű helységben menyegző volt, melyre Jézust, édesanyját s tanítványait is meghívták. A nagy lakomán sok vendég volt. Egyszerre azonban elfogyott a boruk, és a háznép nagy zavarba jött. Mária ekkor halkan így szólt Jézushoz: - Nincs boruk. Jézus meghallgatta anyjának kérését és megparancsolta a szolgáknak, hogy töltsenek meg hat nagy kő-edényt vízzel. Miután ezt megtették, Jézus így szólt a szolgákhoz: - Merítsetek belőle s vigyétek a násznagynak! A násznagy megkóstolta az italt és azt találta, hogy ez jobb bor, mint a másik volt. Jézus tehát isteni hatalmával a vizet borrá változtatta. Ez volt az ő első csodatette, mellyel megmutatta, hogy ő Isten. Jézus élete és tanításai Azért ekkor igen sokan hittek Őbenne.

JÉZUS KIŰZI A KALMÁROKAT A TEMPLOMBÓL

Nem sokkal a kánai menyegző után Jézus fölment Jeruzsálembe, mert közel volt húsvét ünnepe. Megérkezvén a városba, fölment a templomba. A templomnak csarnokában pénzváltók és kereskedõk ültek, akik nagy lármával árulgattak ökröt, bárányt, kost, galambot s mindenfélét, ami csak az áldozathoz szükséges. Mikor Jézus ezt meglátta, kötélkorbácsot ragadott a kezébe s szent haraggal kiáltott a kalmárokra: - Ne tegyétek Atyám házát kereskedés házává! És mindenestől kikergette őket Isten házából. Ekkor néhány zsidó megszólította Jézust és ezt kérdezte tőle: - Milyen csodajelt tudsz mutatni nekünk, hogy ezeket mered tenni? Jézus mellére helyezte kezeit és így felelt: - Bontsátok el e templomot, és harmadnapra fölállítom újra. Jézus arra gondolt, hogyha majdan megölik őt a zsidók, harmadnapra feltámad. De a zsidók e szavakat a hatalmas kőtemplomra értették és gúnyosan mondották: Jézus élete és tanításai - Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te harmadnapra akarnád felállítani?!

NIKODÉMUS TANÍTÁST NYER JÉZUSTÓL

Nikodémus szerette volna Jézus tanításait hallani. De nappal röstellt hozzámenni, mert tagja volt a főtanácsnak. Éjjel kereste föl tehát az Üdvözítőt s így szólt hozzá: - Mester! Tudjuk, hogy az Isten küldött prófétának, mert senki ily csodákat nem tehet, hacsak Isten nincs vele. Erre Jézus arról adott neki rövid tanítást, hogy miképpen nyerhetjük el az örök üdvösséget. A többi között ezt mondotta: - Bizony, bizony, mondom neked, aki újjá nem születik vízből és a Szentlélektől, nem mehet be az Istennek országába. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte Isten az Ő fiát, hogy ítélje e világot, hanem azért, hogy a világ üdvözüljön általa. Aki hisz őbenne, az meg nem ítéltetik, aki pedig nem hisz, az már elítéltetett.

Zsozirisz.hu Zsozirisz.hu
COPYRIGHT © ZSOZÍRISZ.HU 2005-2014
                DESIGN: ZSOZÍRISZ®
  MINDEN JOG FENNTARTVA!
ZSOZÍRISZ®

Jóslás   Sorselemzés   Horoszkópok   Tarot tanácsadás   Zsozírisz Jósda