JÉZUS MEGKEZDI MŰKÖDÉSÉT
János megkereszteli JézustZsozirisz.huA sátán megkísérti Jézust
Keresztelő János bizonyságot tesz JézusrólZsozirisz.huJézus első tanítványai

Zsozirisz.hu

A TIZENKÉT ÉVES JÉZUS A TEMPLOMBAN

Jézus élete és tanításai Mikor a kis Jézus tizenkét éves lett, szülői húsvétkor elvitték őt Jeruzsálembe. Az ünnepek után a zsidók ismét hazamentek. A kis Jézus azonban Jeruzsálemben maradt. De a szülők ezt kezdetben észre sem vették, mert azt hitték, hogy Jézus a rokonok és ismerősök között van. Már egynapi utat tettek és csak akkor vették észre nagy ijedten, hogy a kis Jézus nincsen velük. Az aggódó szülők ekkor visszatértek ismét Jeruzsálembe, s mindenfelé keresték az eltűnt gyermeket. Végre harmadnapra megtalálták a templom egyik csarnokában. Ott ült a kis Jézus a tanítók között és kérdezte, meg hallgatta őket. A kis Jézus oly szépen és okosan felelt a kérdésekre, hogy mindnyájan elálmélkodtak bölcsességén. Édesanyja így szólt ekkor Jézushoz: - Fiam! Miért cselekedtél így velünk? Lásd, (nevelő) atyád és én bánkódva kerestünk téged. Az isteni fiú szelíden így felelt: - Hogy kereshettetek engem? Nem tudtátok-e, hogy az Atyám házában kell lennem?

JÉZUS MEGKEZDI MŰKÖDÉSÉT

Elmúltak az évek és Jézus 30 éves lett. Eddig visszavonulva élt Názáretben, most azonban eljött annak ideje, hogy megkezdje megváltói működését. Jézus tehát elhagyta Názáretet s lement Júdea pusztájába, mely a Jordán folyó mellett van.

KERESZTELŐ SZENT JÁNOS, AZ ÚRNAK ELŐHÍRNÖKE

Jézus élete és tanításai Ezidőtájt a pusztában egy szent ember tartózkodott. A ruhája teveszőr volt, eledele pedig sáska és erdei méz. János volt, Zakariás fia és az Úrnak előhírnöke. János buzgón prédikált a köréje gyűlt népnek. Bűnbánatra buzdította az embereket s előkészítette őket a Megváltó eljövetelére, mondván: - A fejsze már a fák tövére tétetett, és minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik, és a tűzre vettetik. Tartsatok hát bűnbánatot, mert közel van a mennyeknek országa. Azokat, kik megbánták és bevallották bűneiket, megkeresztelte a Jordán vizében. Voltak neki tanítványai is, sőt voltak, akik azt hitték, hogy ő az ígért Megváltó. János azonban tagadta ezt, mondván: - Nem vagyok én a Krisztus. Ő énutánam jön, bár énelőttem volt, és nem vagyok én méltó az ő saruszíját megoldani.

JÁNOS MEGKERESZTELI JÉZUST

Jézus elment Jánoshoz a pusztába, hogy magát megkereszteltesse. János előbb alázattal ellenkezett, mondván: - Hogyan? Te jössz énhozzám? Inkább énnékem kell teáltalad megkereszteltetnem! De azután teljesítette Jézus kívánságát. Midőn Jézus kijött a vízből s imádkozott, íme, az ég megnyílott, a Szentlélekgalamb alakjában Jézusra szállott, és a mennyből az Atyának e szavai hallatszottak: - Ez az én kedves fiam, kiben nekem kedvem telik!

A SÁTÁN MEGKÍSÉRTI JÉZUST

Megkereszteltetése után Jézus elvonult a pusztába és 40 nap, meg 40 éjjel imádkozva böjtölt. Midõn a 40 nap elteltével megéhezett, hozzájárult a kísértő ördög. Testiségre, kevélységre s kapzsiságra próbálta őt csábítani. Először azt mondta a megéhezett Jézusnak, hogy ha Isten Fia, változtassa a köveket kenyerekké. Azután arra ösztönözte, hogy vesse le magát a jeruzsálemi templom tetejéről és mutassa meg isteni hatalmát azzal, hogy sértetlen marad. Harmadszor egy igen magas hegyre vitte az Urat és megmutatván neki a nagyvilág országait s dicsőségét, így szólott: - Ezeket mind neked adom, ha leborulva imádsz engem. Jézus ellene mondott az ördög minden kísértésének, de most már magát az ördögöt is elkergette, szent haraggal rákiáltván: - Távozz tőlem, sátán! Az ördög erre rögtön eltűnt. És íme, angyalok jöttek Jézushoz és szolgáltak neki.

KERESZTELŐ JÁNOS BIZONYSÁGOT TESZ JÉZUSRÓL

Jézus a pusztából visszament a Jordánhoz. Midőn János meglátta őt, így kiáltott a körülállókhoz: - Íme, az Isten Báránya, ki elveszi a világnak bűneit. Ez az, akiről mondottam, hogy utánam jő, bár előttem volt. Ez az Isten Fia, mert láttam, midőn a Szentlélek galamb alakjában reászállott a mennyből!

JÉZUS ELSŐ TANÍTVÁNYAI

Keresztelő Jánosnak két tanítványa, András és János, követték az Üdvözítőt és tanítványai lettek. Andrásnak volt egy Simon nevű öccse. Fölkereste őt és így szólt hozzá: - Megtaláltuk a Messiást! Simon megörült és azonnal Jézushoz ment. Jézus ránézett és mondta: - Simon, Jónás fia! Ezentúl Péter lesz a neved. Másnap Jézus tanítványaival együtt visszaindult Galileába. Útközben találkoztak egy Fülöp nevű emberrel. Jézus így szólt hozzá: - Kövess engem! És Fülöp követte Jézust. Később egy Bertalan nevű derék barátját is az Úrhoz vezette és ez is Jézus tanítványa lett. Ezek az egyszerű halászemberek voltak Jézus első tanítványai, kikhez azután még sokan csatlakoztak.

A 12 APOSTOL

Jézus később tizenkettőt kiválasztott tanítványai közül, hogy majd egykor apostolai, vagyis az ő tanításának hirdetői s egyházának vezetői legyenek. Jézus apostolai ezek voltak: Simon, aki Péternek neveztetett, és testvére András, János és bátyja, az öregebb Jakab, Fülöp és Bertalan, Máté, a vámos és Tamás, a fiatalabb Jakab és bátyja Júdás, kit Taddeusnak neveztek, végre Buzgó Simon és iskárióti Júdás, aki később elárulta mesterét.

Zsozirisz.hu Zsozirisz.hu
COPYRIGHT © ZSOZÍRISZ.HU 2005-2014
                DESIGN: ZSOZÍRISZ®
  MINDEN JOG FENNTARTVA!
ZSOZÍRISZ®

Jóslás   Sorselemzés   Horoszkópok   Tarot tanácsadás   Zsozírisz Jósda