JÉZUS UTOLSÓ ÚTJA JERUZSÁLEMBE
Jézus feltámasztja LázártZsozirisz.huA zsidó főtanács Jézus életére tör
Jézus szeretete a gyermekek irántZsozirisz.huJézus bevonul Jeruzsálembe

Zsozirisz.hu

JÉZUS FELTÁMASZTJA LÁZÁRT

Jézus élete és tanításai Egy napon az Úr Jézus hírül vette Betánia faluból, hogy Lázár, akit szeretett, halálosan beteg. De az Úr csak két nap múlva indult útnak, mert ő ismét nagy csodával akarta istenségét megmutatni. Midőn Jézus megérkezett, Lázár már a sírban feküdt négy nap óta. Lázárnak két nővére volt: Mária és Márta. Mikor Márta meglátta Jézus érkezését, eléje ment s mondta: - Oh Uram! Ha te itt lettél volna, az én bátyám nem halt volna meg! Mondta neki Jézus: - A te bátyád feltámad. Mária így szólt: - Oh tudom, hogy feltámad - az utolsó napon. Jézus erre így felelt: - Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz énbennem - ha meghal is - élni fog. Ezek után a két testvér Jézust és a többieket elvezette a sírhoz. Valamennyi jelenlevő zokogott. Ekkor Jézus megrendült a lelkében és könnyezett. A halott egy barlangban volt eltemetve és a sírnak nyílását egy nagy kőlap zárta el. Jézus elrendelte, hogy vegyék el a követ. Márta így szólt: - Oh Uram! Már szaga van, mert negyednapos. Miután a követ elvették, az Úr Jézus odalépett s rövid ima után így kiáltott: - Lázár! Jöjj ki! És Lázár életre kelt s előjött a sírból. Látván ezt a nagy csodát, igen sokan hittek Jézusban.

A ZSIDÓ FŐTANÁCS JÉZUS ÉLETÉRE TÖR

A farizeusoknak és a zsidó papoknak sehogyan sem tetszettek a dolgok, amelyeket az Úr Jézus cselekedett. Mikor meghallották, hogy az Úr Jézus feltámasztotta Lázárt, összehívták a tanácsot és így szóltak: - Mit tegyünk? Ez az ember nagyon sok csodát tesz, és nemsokára már mindenki hisz benne. Végre elhatározták, hogy megölik Jézust.

JÉZUS MEGJÖVENDÖLI SZENVEDÉSÉT, HALÁLÁT ÉS FELTÁMADÁSÁT

Jézus élete és tanításai Jézus tudta a főtanács gonosz tervét s azért egyelőre nem ment Jeruzsálembe. Néhány héttel húsvét előtt azonban így szólott a tanítványokhoz: - Íme, fölmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik mindaz, amit a próféták jövendöltek az Emberfiáról. Mert az Emberfia elárultatik a papi fejedelmeknek és írástudóknak; halálra ítélik őt, átadják a pogányoknak, megcsúfolják, megköpdösik, ostorozzák és megölik; és harmadnapra föltámad.

JÉZUS SZERETETE A GYERMEKEK IRÁNT

Jézus élete és tanításai Útközben néhány jámbor asszony Jézus elé vitte gyermekeit, hogy áldja meg őket. Jézus aznap sokat tanított és nagyon elfáradt. A tanítványok nem akarták a gyermekeket a fáradt Üdvözítőhöz engedni. Jézus azonban így szólt: - Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert ilyeneké a mennyország. És szeretettel magához ölelte az ártatlan gyermekeket és megáldotta őket.

JÉZUS ÜNNEPIESEN BEVONUL JERUZSÁLEMBE

Az Üdvözítő március hó végén a szent városhoz érkezett. Az Olajfák hegyénél szamárra ült és így vonult be a városba. Vasárnap volt. A városba roppant sok nép jött a húsvét ünnepére. Mikor ezek meghallották Jézus érkezését, eléje mentek s ruháikat leterítvén, pálmaágakat hintettek az útra. Így kísérték be az Urat, örvendezve kiáltozván: - Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön!

Zsozirisz.hu Zsozirisz.hu
COPYRIGHT © ZSOZÍRISZ.HU 2005-2014
                DESIGN: ZSOZÍRISZ®
  MINDEN JOG FENNTARTVA!
ZSOZÍRISZ®

Jóslás   Sorselemzés   Horoszkópok   Tarot tanácsadás   Zsozírisz Jósda