JÉZUS MENNYBE MEGY
Negyven nap a föltámadás utánZsozirisz.huA hitetlen Tamás
Az apostolok küldetéseZsozirisz.huJézus mennybe megy

Zsozirisz.hu

NEGYVEN NAP A FÖLTÁMADÁS UTÁN - Az Úr Jézus bűnbocsátó hatalmat ad apostolainak

Jézus föltámadásának napján este az apostolok egy terembe gyűltek egybe. Az ajtókat jól bezárták, mert féltek a zsidóktól. Egyszerre csak ott termett az Úr Jézus és így szólt: - Béke legyen veletek! Én vagyok, ne féljetek! Az apostolok megijedtek és azt hitték, hogy szellemet látnak. Az Úr azonban így szólt: - Nézzétek meg kezeimet, lábaimat s tapintsátok meg őket. A szellemnek nincs húsa, sem csontjai. Midőn végre az ámuló apostolok meggyőződtek arról, hogy valóban maga Jézus áll előttük, mondta az Úr: - Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. És apostolaira lehelt e szavakkal: - Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneiket, megbocsáttatnak nekik; és akikét megtartjátok, azokéi megtartatnak. Így rendelte Jézus a bűnbánat szentségét.

A HITETLEN TAMÁS

Jézus élete és tanításai Tamás nem volt az egybegyűlt apostolok között. Az apostolok megmondták később neki, hogy látták az Urat. De Tamás ezt nem akarta elhinni és így szólt: - Amíg az Ő kezein a szegek helyét nem látom, és ujjaimat a sebeibe nem bocsátom, addig nem hiszem. Egy hét múlva Jézus ismét megjelent az apostolok között és így szólt Tamáshoz: - Nézzed meg kezeimet s tedd ujjadat sebeimbe és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás ekkor felkiáltott: - Én Uram és én Istenem! Mondta neki Jézus: - Hittél Tamás, mivel láttál. Boldogok, kik nem láttak, és mégis hisznek.

JÉZUS PÉTERT AZ EGYHÁZNAK FEJÉVÉ RENDELI

Feltámadása után Jézus negyven napig maradt a földön. Az apostolok Jézus parancsára visszamentek Galileába. Jézus gyakran megjelent tanítványai között és oktatta őket. Egy nap éppen halásztak a Genezáret-tavon, midőn Jézus megjelent a parton. Erre ők is kieveztek a partra s Jézus ekkor háromszor azt kérdezte Pétertől: - Simon, Jónás fia, szeretsz-e engem? - Uram, tudod, hogy szeretlek. Jézus pedig ezt mondotta: - Legeltesd az én bárányaimat! Legeltesd juhaimat! Az Úr Jézus e szavakkal elrendelte, hogy Péter az Ő híveinek főpásztora és az Egyház feje legyen.

AZ APOSTOLOK KÜLDETÉSE

A negyven nap vége felé az apostolok visszatértek Jeruzsálembe és ekkor az Úr Jézus így szólt hozzájuk: - Menjetek és tanítsatok minden nemzetet és kereszteljétek meg őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Jézus élete és tanításai

JÉZUS MENNYBE MEGY

A negyven nap elteltével Jézus fölvezette tanítványait és híveit az Olajfák hegyére. Itt elbúcsúzott tőlük, megáldotta őket és azután fölemelkedett és eltűnt. Így szállt az égbe Jézus Krisztus, a mi édes Üdvözítőnk, oda, ahonnan jött. És ott ül most az Atyaisten jobbja felől. Onnan fog majd a világ végén ismét eljönni isteni hatalommal és mennyei dicsőséggel, hogy megítélje az embereket, kikért élt, szenvedett és meghalt, és akiket olyan nagyon szeretett. A mennybeszálló Jézusnak kiváló előképe Illés próféta volt, akit az Úr szintén élve ragadott el a földről. Mindaz, amit az Úr Jézus Krisztus életéről, tetteiről, s tanításairól elbeszéltünk, meg van írva a négy Evangéliumban. A mi Urunk Jézus Krisztus azonban még sok más dolgot mondott és tett, amelyeket nem írtak le. Amit írtak, azért írták, hogy higgyük, hogy Jézus Krisztus, az ígért Megváltó és Isten Fia, ki érettünk emberré lett, és hogy e hit által elnyerjük az örök üdvösséget.

Zsozirisz.hu Zsozirisz.hu
COPYRIGHT © ZSOZÍRISZ.HU 2005-2014
                DESIGN: ZSOZÍRISZ®
  MINDEN JOG FENNTARTVA!
ZSOZÍRISZ®

Jóslás   Sorselemzés   Horoszkópok   Tarot tanácsadás   Zsozírisz Jósda