JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK ELŐZMÉNYEI
Zakariás látomásaZsozirisz.huAz Úr angyala megjelenik Máriának
Mária meglátogatja ErzsébetetZsozirisz.huJános születése

Zsozirisz.hu

ZAKARIÁS LÁTOMÁSA

Heródes királynak idejében élt Júdeában egy Zakariás nevű pap, kinek feleségét Erzsébetnek hívták. Mind a ketten igazak és szentek voltak Isten előtt és az Úrnak parancsait hűségesen megtartották. Gyermekük azonban nem volt, pedig már idősek voltak. Azért sokszor kérték Istent, hogy adjon nekik gyermeket. A zsidó papok fölváltva végezték szolgálatukat a templomban. Történt, hogy Zakariásra került a sor, hogy egy hétig szolgáljon az Úrnak. Zakariás bement a szentélybe, hogy tömjénáldozatot mutasson be Istennek. Egyszerre az oltár mellett megjelent az Úrnak egyik főangyala, Gábriel. Zakariás megijedt, az angyal pedig így szólott: - Ne félj, Zakariás! Isten meghallgatta könyörgésedet. Fiad fog születni s János lesz a neve. Nagy lesz ő az Úr előtt s már születése előtt betelik a Szentlélekkel. És a Megváltó előtt fog járni, hogy a népet előkészítse.
Ezután az angyal eltűnt, Zakariás pedig elvégezvén szolgálatát, hazatért.

AZ ÚR ANGYALA MEGJELENIK MÁRIÁNAK

Jézus élete és tanításaiGalileának Názáret nevű kis városában egy istenfélő, szent szűz élt. Mária volt a neve és egy jámbor ácsmesternek, Józsefnek volt jegyese. Mind a ketten Dávid király családjából származtak. Mária mindennél jobban szerette a jó Istent és igen sokat imádkozott. Hat hónappal Zakariás látomása után Isten elküldte Gábor főangyalt Máriához és az angyal így szólt: - Üdvözlégy malaszttal teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között. Mária megijedt, de az angyal bátorította, mondván: - Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél! Fiad fog születni, kit Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő és Isten fiának fog hivatni, uralkodni fog s országának nem lesz vége. Mária mondta az angyalnak: - Miképpen lesz ez? Az angyal erre így felelt: A Szentlélek száll tereád. A boldogságos Szűz Mária erre alázatosan így szólt: - Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen a te igéd szerint. Erre az angyal eltűnt, Mária pedig a földre borult és imádta Istent, aki olyan jóságos volt iránta. Az Úr angyala Józsefnek is megjelent és így szólt: - József, Dávid fia, vedd Máriát magadhoz. A Szentlélek szállt reája és fia fog születni. S a fiúnak Jézus (azaz Üdvözítő) legyen a neve, mert ő váltja meg népét a bűntől.

MÁRIA MEGLÁTOGATJA ERZSÉBETET

Nemsokára aztán, hogy az angyal örvendetes híradását vette, Mária útnak indult. Júdeának hegyes-völgyes vidékére ment, hogy rokonát, Erzsébetet, meglátogassa. Mikor bement Zakariás házába, szíves üdvözléssel köszöntötte rokonát. És Erzsébet betelvén a Szentlélekkel, örvendezve kiáltotta: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! Honnét az a nagy kegyelem, hogy Uramnak Anyja jön énhozzám? A szent Szűz erre gyönyörű szép dicsérettel magasztalta Istent, e szavakkal kezdvén: - Magasztalja az én lelkem az Urat, ki megtekintette szolgálója alázatát. Íme, mostantól boldognak hirdet engem minden nemzedék. Mária csaknem három hónapig maradt Erzsébetnél és azután hazatért.

JÁNOS SZÜLETÉSE

Amint az Úr megígérte, Erzsébetnek nemsokára fia született, kinek János lett a neve. És az öreg Zakariás boldog szívvel dicsérte az Úristent.

Zsozirisz.hu Zsozirisz.hu
COPYRIGHT © ZSOZÍRISZ.HU 2005-2014
                DESIGN: ZSOZÍRISZ®
  MINDEN JOG FENNTARTVA!
ZSOZÍRISZ®

Jóslás   Sorselemzés   Horoszkópok   Tarot tanácsadás   Zsozírisz Jósda